Prednáška Kultúra Nepočujúcich

Výbor POSN pripravil pre nepočujúcich vzdelávací program – prednášku o Kultúre Nepočujúcich. Prednášateľom je Bc. Juraj Holéczy, ktorý prednáša nepočujúcim svoje poznatky o kultúre Nepočujúcich.

Na záver všetci účastníci vyjadrili svoju spokojnosť s prednáškou.

Zároveň sa chceme poďakovať riaditeľovi Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej, p. Mgr. Petrovi Borovskému, za poskytnutie priestoru na túto akciu.

Krátke informácie pre verejnosť o Kultúre Nepočujúcich:

  • posunkový jazyk je primárny a materinský jazyk nepočujúcich
  • nepočujúci vnímajú svet očami – vizuálny svet,
  • kultúra nepočujúcich vznikla vďaka klubom, spolkom a spolupatričnosti nepočujúcich, v internátoch, v školách, spájala ich rovnaká komunikácia v posunkovom jazyku,
  • majú svoje pravidlá komunikácie a spoločenské zvyklosti, ktoré sú odlišné od kultúry počujúcich,
  • majú svoje tradície, zvyky, legendy, udalosti a humor

Zdroj: Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich

Autor: Bc. Juraj Holéczy

Foto: Marek Kanaš